Προσωπικά Δεδομένα – Όροι Χρήσης

Σκοπός αυτής της πολιτικής

 • Η «pickabrand.gr» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της «pickabrand.gr», περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε.
 • Επίσης, η πολιτική μας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η εταιρεία δεν θα κάνει.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της «pickabrand.gr» διέπεται από τους όρους της παρούσας πολιτικής, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), από τις αποφάσεις – συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ορισμένους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον παραμένουν πιστοί στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων.
 • Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της «pickabrand.gr», δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

Δέσμευση της “pickabrand.gr”

 • Στην «pickabrand.gr» θεωρούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους, με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
 • Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «pickabrand.gr» και τους υπαλλήλους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για την χρήση των αρμοζόντων διαδικασιών. Οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν απόρρητες και δεν χρησιμοποιούνται από τους εκπροσώπους της «pickabrand.gr» για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
 • Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ερωτηθείτε από την «pickabrand.gr» εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Την στιγμή συλλογής των πληροφοριών σας, θα σας ενημερώσουμε εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των δεδομένων με κάποιους τρίτους, η «pickabrand.gr» θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στις οποίες θα παράσχει τις πληροφορίες σας, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε. Θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της προσεκτικής πολιτικής μας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η “pickabrand.gr”

 • Όσες πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την «pickabrand.gr» μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό της εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή όπου για να έχει ένας επισκέπτης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος αυτής γνωστοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν.
 • Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιασδήποτε γενομένης ή/και πιθανής παραβίασης ασφαλείας, τα μέλη οφείλουν να μας ειδοποιούν άμεσα. Επιπλέον, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Η «pickabrand.gr» δεν παίρνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράληψη και άγνοια των όρων και κανονισμών της παρούσας πολιτικής από τα μέλη.
 • Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
  • Δεδομένα Ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου)
  • Δεδομένα Επικοινωνίας (Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)
  • Δεδομένα Συναλλαγών (ΑΦΜ, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών)
  • Δεδομένα συμβατικής Σχέσης (Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης)
 • Δεν συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην «pickabrand.gr», αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Στην «pickabrand.gr» δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
 • Στην «pickabrand.gr» συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
  • Δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η «pickabrand.gr» μέσω των καταστημάτων της και της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.pickabrand.gr
  • Προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερωτήσεις και αιτήματα ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η «pickabrand.gr»
 • Η «pickabrand.gr» δεν αποθηκεύει και δεν συλλέγει τα στοιχεία πληρωμής κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών. Συγκεκριμένα, με την καταχώρηση του αριθμού, τον κωδικό ασφαλείας, του ονοματεπώνυμου κατόχου και της ημερομηνίας λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και την ολοκλήρωση της πληρωμής, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτόματα στην αρμόδια τράπεζα. H τράπεζα συλλέγει τα δεδομένα και διενεργεί την πληρωμή και επιβεβαιώνει εν συνεχεία στην «pickabrand.gr» την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στην «pickabrand.gr»

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η «pickabrand.gr» από εσάς, εξυπηρετούν τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Συναλλαγές: Η «pickabrand.gr» μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα κ.λπ.
 • Διαφήμιση/Μάρκετινγκ: Η «pickabrand.gr» μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα της «pickabrand.gr» και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών κατόπιν ρητής συναίνεσής τους.
 • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Οι πληροφορίες που παρέσχετε στην «pickabrand.gr» χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.
 • Νόμιμη χρήση: Στη «pickabrand.gr» μπορούμε να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, αποκαλύπτουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε και τα προσωπικά σας στοιχεία, μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή του Νόμου, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικά μας και τα δικά σας συμφέροντα όπως αυτά απορρέουν από την μεταξύ μας συναλλακτική και συμβατική σχέση ή σχέση επιχείρησης-καταναλωτή.

Χρήση των πληροφοριών

 • Οι πληροφορίες που παρέχετε στην «pickabrand.gr» ή οι πληροφορίες που ήδη κατέχει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για:
  • την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν υποβάλλετε ερωτήσεις ή όταν αυτό απαιτείτε από την συναλλαγή μαζί μας,
  • να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον,
  • να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ, να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και να δημιουργήσουμε στατιστικές πληροφορίες,
  • να μας βοηθήσουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, και
  • να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες προτεινόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την «pickabrand.gr» και από άλλους επιλεγμένους έμπιστους συνεργάτες.

Αποθήκευση δεδομένων

 • Στην «pickabrand.gr» αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία, οι διάφορες σχετικές διατάξεις κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και αποτυπώνονται σε έγγραφες συμφωνίες, συμβάσεις και την σχετιζόμενη με την εκτέλεση σύμβασης ή την διενέργεια εμπορικής συναλλαγής ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποθηκεύονται για διάστημα 2 ετών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο νομικό τμήμα, στο τμήμα πωλήσεων/συμβάσεων και στο λογιστήριο της «pickabrand.gr» ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου παρέχει άμεσα ή έμμεσα τις ανωτέρω υπηρεσίες ή συνεπικουρεί τα εν λόγω τμήματα κατά την εκτέλεση του έργου τους ή παρέχει υπηρεσίες management σε μας.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη στην πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό πραγματοποιείται για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι πιο χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Πιστωτικός έλεγχος

Στην «pickabrand.gr», σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να προβούμε σε ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν αιτείστε να απολάβετε μία υπηρεσία ή να λάβετε ένα προϊόν. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία η οποία θα εκτελεί την επεξεργασία.

Αποκάλυψη πληροφοριών

 • Στην «pickabrand.gr» δύναται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργάτες για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας αυτών μαζί σας, μόνο εφόσον έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας. Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του pickabrand.gr κατά την εγγραφή τους ως μέλη της ιστοσελίδας συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κοινή χρήση των προσωπικών του στοιχείων με έμπιστους συνεργάτες της «pickabrand.gr», δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.
 • Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε, ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «pickabrand.gr» για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.
 • Η «pickabrand.gr» μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

 • Στην «pickabrand.gr» εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, θα διακινούνται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους κάποιου τρίτου. Βέβαια, ακολουθώντας τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, ώστε να υπάρχει ένα ακόμα πιο προηγμένο σύστημα ασφάλειας.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να σας παράσχουν με επιτυχία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Στην «pickabrand.gr» λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Πρόσβαση στο lnternet

 • Εάν επικοινωνήσετε με την «pickabrand.gr» μέσω του Διαδικτύου, τότε υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε, εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.
 • Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
 • Η «pickabrand.gr» δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο μας.

Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

 • Όλες οι επικοινωνίες της «pickabrand.gr» μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την «pickabrand.gr» για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας και για νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε (ή να τα αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Στις περιπτώσεις αυτές, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της «pickabrand.gr», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «pickabrand.gr» και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς.
 • Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τροποποιήσεις

 • Η «pickabrand.gr» δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά, δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα προτείναμε να ελέγχετε και να αξιολογείτε την ιστοσελίδα αυτή για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Η «pickabrand.gr» θα ειδοποιεί τα μέλη για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Σύνδεσμοι

 • Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες παρά μόνο στην «pickabrand.gr».

Επικοινωνία

 • Η «pickabrand.gr» σας γνωστοποιεί ότι ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζει την Λιακοπούλου Ελένη, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@pickabrand.gr.
 • Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Κατά κανόνα το αίτημα σας θα ικανοποιείται εντός ενός μηνός από την παραλαβή του. Οι συνεχείς εξελίξεις στο διαδίκτυο καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς τροποποιήσεις των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η «pickabrand.gr» επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.